Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Порохнянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 21316405) був реорганізований і увійшов до складу Війтовецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Порохня
Волочиський район, Хмельницька область

37 сесія

РІШЕННЯ

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

23 червня 2014 року                 с. Порохня                        № 1/37

 

Про затвердження Положення про сільський

цільовий фонд охорони навколишнього

природного середовища та Порядку планування

і використання коштів сільського цільового фонду

охорони навколишнього природного середовища.

    Відповідно ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань планування бюджету та фінансів,  соціально-економічного розвитку села та соціального захисту населення, сесія  сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Положення про сільський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Положення), додається.

2.Затвердити Порядок планування і використання коштів сільського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Порядок), додається.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку села та соціального захисту населення.

Сільський голова :                         Дрозд О.М.

 

Додаток 1

до рішення сесії сільської ради

№ 1/37 від 23 червня  2014 року

ПОЛОЖЕННЯ

 про сільський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища

1.Сільський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) створюється відповідно до Законів України “ Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення (далі – природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи).

2.Джерелами формування Фонду є кошти, що надходять до спеціального фонду сільського бюджету від:

 • частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;
 • частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;
 • цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

3.Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам міських природоохоронних програм відповідно до щорічних розподілів видатків Фонду в установленому порядку.

4.Розподіл видатків Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та використання коштів сільського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого сільською радою.

5.Уповноважений з формування видатків Фонду – ВБОФ сільської ради.

6.Сума перевищення планових надходжень до Фонду та не використані на кінець минулого року кошти Фонду використовуються у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства.

7.Головний розпорядник коштів Фонду – Порохнянська сільська рада.

8.Складання та подання фінансової звітності про використання коштів Фонду, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому п чинним законодавством порядку.

 

Додаток 2

до рішення сесії сільської ради

№ 1/37 від 23 червня  2014 року

ПОРЯДОК

 Планування і використання коштів сільського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Порядок планування і використання коштів сільського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою забезпечення ефективного використання коштів сільського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) та цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

1.2.Порядок встановлює правила планування та фінансування заходів сільських природоохоронних програм за рахунок коштів Фонду.

1.3.Ініціатор виконання природоохоронного або ресурсозберігаючого заходу (далі – ініціатор заходу) – комунальне підприємство, підпорядковане сільській раді.

Розділ 2. Планування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів.

2.1.Планування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів здійснюється на кожний наступний бюджетний рік відповідно до основних напрямів міських програм природоохоронних заходів шляхом формування переліків природоохоронних заходів (далі – перелік).

2.2. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється за рахунок коштів Фонду відповідно до щорічних розподілів видатків.

2.3. Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту переліку є запит про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – запит).

2.4. Запити на визначений фінансовий рік подаються ініціатором заходу до сільської ради (відповідно до змісту заходу) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.5. Ініціатори заходів несуть особисту відповідальність за достовірність і повноту наданої інформації.

Розділ 3. Порядок формування щорічного розподілу видатків Фонду.

3.1.За рахунок Фонду не фінансуються заходи, які не включені до:

 • переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147;
 • заходів, які призводять до збільшення навантаження на навколишнє середовище або негативно впливають на його стан.

3.2. Відділ сільської ради проводить аналіз запитів на відповідність вимогам цього Порядку, формують узагальнені подання на наступний рік за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку щодо можливості та доцільності виконання заходу за рахунок бюджетних джерел.

3.3.ВБОФ сільської ради готує:

 • проект переліку природоохоронних заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Фонду, вносить його на розгляд і погодження голові сільської ради.
 • На підставі погодженого переліку у межах очікуваного бюджетного призначення на наступний рік – проект розподілу видатків Фонду по головних розпорядниках коштів сільського бюджету в розрізі природоохоронних заходів (далі – розподіл).

Вносить на погодження постійних комісій сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку села та соціального захисту населення (далі – постійні комісії сільської ради) погоджений головою сільської ради проект розподілу. Строк розгляду та погодження постійними комісіями сільської ради проекту розподілу не повинен перевищувати 20 календарних днів.

3.5. Згідно погодженого на засіданні постійних комісій сільської ради проекту розподілу зі змінами та доповненнями, ВБОФ готує проект рішення сільської ради про сільський бюджет Порохнянської сільської ради на відповідний рік та розглядається сільською радою у визначеному чинним законодавством та Регламентом сільської ради порядку.

3.6.У разі потреби внесення змін до затвердженого сільською радою розподілу видатків ВБОФ сільської ради за наявності відповідного обґрунтування вносить пропозиції голові сільської ради, на погодження постійних комісій сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку села та соціального захисту населення.

Розділ 4, Виконання видатків Фонду

4.1. Видатки Фонду та касове виконання сільського бюджету по видатках Фонду відбувається у межах запланованих обсягів надходжень. Перевищення планових надходжень до Фонду та залучення залишків коштів, що утворилися на початок року, використовується у порядку. Передбаченому Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства.

4.2.Залишок невикористаних на кінець поточного року коштів Фонду включається до вільного залишку бюджетних коштів на початок наступного року і використовується на проведення природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів додатково до запланованих надходжень і призначень наступного року відповідно до чинного законодавства.

Розділ 5. Звітність про виконання

5.1.Виконавці природоохоронних заходів згідно з чинним законодавством звітують про цільове використання коштів Фонду перед Порохнянською сільською радою не пізніше ніж 1 лютого наступного за завітним року.

5.2.ВБОФ сільської ради на підставі звітності виконавців природоохоронних заходів готує річний звіт про використання коштів Фонду і не пізніше ніж до 1 березня наступного за звітним року подає голові сільської ради.

Оприлюднення звіту на власному веб-сайті забезпечує Порохнянська  сільська рада.

                                                                                                                     

РІШЕННЯ

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

23 червня 2014 року                           с. Порохня                        № 2/37

 

Про Програму охорони навколишнього

природного середовища Порохнянської

 сільської ради на 2014-2016 роки.

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити “Програму охорони навколишнього природного середовища Порохнянської  сільської ради на 2014-2016 роки” (Додаток ).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики Порохнянської сільської ради.

Сільський голова :                            Дрозд О.М.

Додаток 1

до рішення сесії сільської ради

№ 2/37 від 23 червня  2014 року

                     

П Р О Г Р А М А

охорони навколишнього природного середовища Порохнянської сільської ради на 2014-2016 роки

 • Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Порохїнянської сільської ради на 2014 - 2016р.р. (далі - Програма) розроблена виконкомом Порохнянської  сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) та враховуючи - «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

Підставою для .розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу урядування, підприємств, установ, організацій та населення.

 • Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Порохнянської сільської ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Порохнянської сільської ради, характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1 .Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні водні та лісові ресурси сільської ради і здоров'я людей.

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природнсго середовища - території ради, зокрема, в с. Порохня  є (на даному етапі), організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території сільської ради потребує подальшого розширення та коригування.                                                                                              

Зелені насадження впродовж доріг переважно ясени,явори, верби висаджені в 70 –х роках  ХХ століття досяґли вікової межі і потребують негайної заміни в зв'язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створенню локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями сільської програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

 • Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.
 • Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.
 • Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.
 • Охорона і раціональне використання земель.
 • Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного фонду.
 • Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
 • Екологічна освіта і виховання; підготовка кадрів.

4. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

 1.Реалізацію  державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу сіл сільської ради та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а)       впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б)      впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

 • збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води;
 • покращення стану сільських земель шляхом ліквідації стихійних звалищТПВ, запобігання їх утворенню;
 • підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;  
 • покращення стану зелених насаджень на території Порохнянської сільської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території сіл.

5.Джерела  фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.

6.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Порохнянської сільської ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми

 

Додаток 1

ЗАХОДИ

Програми охорони навколишнього природного середовища 

Порохнянської сільської ради на 2014 - 2016рр.

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Джерело

фінансування

Відповідальні

виконавці

І

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

І.1

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану річки Жабокричка, водоймищ на території сільської ради

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

1.3

Санітарна очистка прибережних смуг річки Жабокричка та водоймищ

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

1.4

Упорядкування громадських криниць

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.1

Ліквідація лісових та степових пожеж, їх наслідків

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.2

Ліквідація наслідків буреломів

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.3

Озеленення території

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.3.1

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.3.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

2.3.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

3.

Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

3.1.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ , паспортизація та упорядкування діючого сміттєзвалища в с. Порохня

2014-2016

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Порохнянської  сільської ради

 

РІШЕННЯ

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

23 червня 2014 року                           с. Порохня                        № 3/37

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості)

загальною площею 0,28 га для будівництва

та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель  і споруд  та ведення

особистого селянського господарства з

подальшою передачею у власність

гр. Хитровій А.П.,в с.Порохня по вул. Гагаріна,9.

       Розглянувши заяву гр. Хитрової А.П., зареєстрованої за адресою:

 м. Волочиськ вул. Пушкіна,17, кв. 6,  « Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» в межах населеного пункту, враховуючи записи земельної  кадастрової книги про те,що дані земельні ділянки перебували в користуванні до 01.01.2004 року, керуючись ст..12,40,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст..24 Закону України « Про державний земельний кадастр», ст..25 Закону України «Про землеустрій»  сесія сільської ради

  ВИРІШИЛА:

1.Надати гр. Хитровій Аллі Петрівні дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,28 га в тому числі 0,25 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 0,03 га для ведення особистого селянського господарства в с.Порохня вул. Гагаріна, 9, з подальшою передачею у власність.

2. Рекомендувати гр. Хитровій А.П. звернутись в землевпорядну організацію, яка має ліцензію на виконання землевпорядних робіт для замовлення технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки.

3. Технічні документації із землеустрою, на яких проставлені відмітки про державну реєстрацію земельних ділянок передати на чергову сесію ради для її затвердження та прийняття рішення про передачу у власність земельних ділянок.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Малу І.О.

Сільський голова                             Дрозд О.М.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua